اتاق ها

برای بزرگنمایی هر عکس، روی آن دو بار کلیک کنید.

اتاق شماره 101اتاق شماره 101
سرویس بهداشتی اتاق 101سرویس بهداشتی اتاق 101

اتاق شماره ۱۰۱ 

 امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

بخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی .

خدمات نظافتی 

محیط داخلی سرای آمیرزا
اتاق شماره 102اتاق شماره 102
اتاق شماره 102اتاق شماره 102
سرویس بهداشتی اتاق 102سرویس بهداشتی اتاق 102

اتاق شماره ۱۰۲

(شاهنشین)

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 103اتاق شماره 103

اتاق شماره ۱۰۳ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

عکس ذوم اتاق شماره 104عکس ذوم اتاق شماره 104
سرویس بهداشتی اتاق شماره 104سرویس بهداشتی اتاق شماره 104

اتاق شماره ۱۰۴ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق 105اتاق 105
سرویس بهداشتیسرویس بهداشتی

اتاق شماره ۱۰۵ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 106اتاق شماره 106
محیط اتاق 106محیط اتاق 106
سرویس بهداشتیسرویس بهداشتی

اتاق شماره ۱۰۶ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : پنج تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 107اتاق شماره 107
سرویس بهداشتی اتاق 107سرویس بهداشتی اتاق 107
لابی اتاق 107لابی اتاق 107

اتاق شماره ۱۰۷ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : دو تخت یک نفره

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 108اتاق شماره 108
لابی اتاق 108لابی اتاق 108
سرویس بهداشتیسرویس بهداشتی

اتاق شماره ۱۰۸ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

سرویس بهداشتی ایرانی عمومی در حیاط

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 110اتاق شماره 110
محیط اتاق 110محیط اتاق 110

اتاق شماره ۱۱۰ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : سه تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی بیرون از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۱۱ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : سه تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی بیرون از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 112اتاق شماره 112
محیط اتاق شماره 112

اتاق شماره ۱۱۲ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : چهار تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی بیرون از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره 113

اتاق شماره ۱۱۳ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : دو تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی بیرون از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

تمامی قیمت ها با صرف صبحانه می باشند.

ساعت ورود :  ۱۴:۰۰

ساعت خروج : ۱۲:۰۰