اتاق ها

اتاق شماره ۱۰۱ 

 امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

بخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی .

خدمات نظافتی 

محیط داخلی سرای آمیرزا
سرای سنتی آمیرزا

اتاق شماره ۱۰۲

(شاهنشین)

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۳ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۴ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۵ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۶ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : پنج تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۷ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : دو تخت یک نفره

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۰۸ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : یک تخت یک نفره – یک تخت دو نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی داخل اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۱۰ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : سه تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی خارج از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۱۱ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : سه تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی خارج از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۱۲ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : چهار تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی خارج از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

اتاق شماره ۱۱۳ 

امکانات اتاق

تعداد تخت خواب : دو تخت یک نفره 

پذیرش ۲۴ ساعته 

صبحانه کامل به صورت سلف سرویس و رایگان 

یخچال مجزا 

کولر گازی 

سیستم گرمایشی شوفاژ 

تلویزیون

اینترنت وایرلس رایگان 

سرویس بهداشتی فرنگی خارج از اتاق

حوله و دمپایی 

خدمات نظافتی 

تمامی قیمت ها با صرف صبحانه می باشند.

ساعت ورود :  ۱۴:۰۰

ساعت خروج : ۱۲:۰۰